http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/พริตตี้-นักศึกษา-ดารา-ฟุตบอล.jpg
http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/พริตตี้-นักศึกษา-ดารา-ฟุตบอล.jpg
http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/พริตตี้-นักศึกษา-ดารา-ฟุตบอล.jpg
ดารา, ธนาคาร, บอล, บัตรกดเงินสด, บัตรเครดิต, พริตตี้, รางวัล, หวย, เงิน, โอนหนี้,ภาษี,ลดหน้ำหนัก,ศัลยกรรม,ความงาม,หวย
การบริการ บัตรเครดิต สินเชื่อ โอนหนี้ บัตรกดเงิน 1
http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/หัวใจ-การบริการ-บัตรเครดิต-สินเชื่อ-โอนหนี้-บัตรกดเงิน.png
http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/บริการ-บัตรเครดิต-สินเชื่อ-เงิน-หวย-เลข-ดวง-พริตตี้.png
http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/เงินด่วน-พริตตี้-ฟุตบอล-ธนาคาร.png
โอนหนี้-บัตรเครดิต-เงิน-ธนาคาร

สถิติ!ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซค์

http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/เลขเด็ด-ดวง-ศัลยกรรม-บัตรเครดิต.png
http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/การเงิน-ธนาคาร-เลข-หวย-ดวง.png

สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก สำนักงานประกันสังคม

 บรรดาคนทำงานกินเงินเดือน กว่า 10 ล้านคนทั่วประเทศ ล้วนต้องจ่ายเงินสมทบให้กับสำนักงานประกันสังคม 5% ของเงินเดือน เพื่อแลกกับการได้รับสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งมีอยู่หลายประการ ทั้งสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม และสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน แล้วมีสิทธิประโยชน์ใดที่คนทำงานควรทราบไว้บ้าง เผื่อเหตุฉุกเฉิน จะได้ใช้สิทธิประโยชน์กันได้ถูกต้อง (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2554)

1.กรณีเจ็บป่วยทั่วไป ประสบอันตราย

ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่เลือก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ระหว่างที่หยุดพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ในจำนวนครึ่งหนึ่งของค่าจ้างตามจำนวนวันที่หยุดจริง ไม่เกินครั้งละ 90 วัน และไม่เกิน 180 วันในหนึ่งปี หากเจ็บป่วยเรื้อรังจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่เกิน 365 วัน 

2.กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

หากผู้ประกันตนมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่เกิดเหตุที่สุด ซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ ผู้ประกันตน หรือญาติจะต้องแจ้งให้โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ทราบด้วย เพื่อจะได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยผู้ประกันตนต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน แล้วจึงมาเบิกคืนกับทางประกันสังคม ซึ่งจะชำระค่าใช้จ่ายให้ ตามกรณีต่อไปนี้

 ผู้ป่วยนอก สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น

 ผู้ป่วยใน สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ยกเว้น ค่าห้องและอาหารเบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาท


ประกันสังคม งาน ทำงาน


  ทั้งนี้ กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินผู้ประกันตนสามารถขอรับค่าบริการทางการแพทย์ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง หากเป็นกรณีประสบอันตรายผู้ประกันตนสามารถขอรับค่าบริการทางการแพทย์คืนได้ประเภทผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ประเภทละไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี

    สำหรับหลักเกณฑ์พิจารณาอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินนั้น จะพิจารณาจากอาการป่วย สถานที่ เวลา และสาเหตุที่เจ็บป่วย

กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน

  -ผู้ป่วยนอก

  สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท และเบิกค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงเกินครั้งละ 1,000 บาท ได้หากมีการตรวจรักษาตามรายการในประกาศ ดังนี้

           การให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือด

          การฉีดสารต่อต้านพิษจากเชื้อบาดทะยัก ,การฉีดวัคซีนหรือเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเฉพาะเข็มแรก

          การตรวจอัลตร้าซาวด์ กรณีที่มีภาวะฉุกเฉินเฉียบพลันในช่องท้อง การตรวจด้วย CT – SCAN หรือ MRI จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด

          การขูดมดลูก กรณีตกเลือดหลังคลอดหรือตกเลือดจากการแท้งบุตร

          ค่าฟื้นคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation : CPR) เช่น การปั๊มหัวใจ

          และกรณีที่มีการสังเกตอาการในห้องสังเกตอาการตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไป

      -ผู้ป่วยใน

         ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่ไม่ได้รักษาในห้อง ICU เบิกได้ไม่เกินวันละ 2,000 บาท

          ค่าห้องและค่าอาหารไม่เกินวันละ 700 บาท

          ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาลกรณีที่รักษาในห้อง ICU เบิกได้ไม่เกินวันละ 4,500 บาท

          กรณีที่มีความจำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่ เบิกได้ไม่เกินครั้งละ 8,000 – 16,000 บาท ตามระยะเวลาการผ่าตัด

          การฟื้นคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation : CPR) เช่น การปั๊มหัวใจ รวมค่ายาและอุปกรณ์ไม่เกิน 4,000 บาท  ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และหรือเอกซเรย์ เบิกได้ในวงเงินไม่เกินรายละ 1,000 บาท

  กรณีมีความจำเป็นต้องตรวจวินิจฉัยพิเศษ ได้แก่ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง การตรวจคลื่นสมอง การตรวจอัลตร้าซาวด์ การสวนเส้นเลือดหัวใจและเอกซเรย์ การส่องกล้อง การตรวจด้วยการฉีดสี การตรวจด้วย CT – SCAN หรือ MRI จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด

3.กรณีประสบอันตราย หรือบาดเจ็บฉุกเฉิน

  หากผู้ประกันตนได้รับอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บฉุกเฉิน ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ได้ระบุไว้ตามบัตรรับรองสิทธิได้ โดยแจ้งให้โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิทราบด้วยโดยเร็ว ซึ่งประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับตั้งแต่ผู้ประกันเข้ารับการรักษา โดยไม่รวมระยะเวลาในวันหยุดราชการ) จากนั้น โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้จะรับผิดชอบการรักษาต่อจากโรงพยาบาลแรกที่ผู้ประกันเข้ารับการรักษาจากเหตุฉุกเฉิน

  ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้ง ผู้ประกันตนต้องสำรองจ่ายก่อน และทางประกันสังคมจะจ่ายให้สำหรับโรงพยาบาลรัฐ สำหรับค่าห้อง ค่าอาหารเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ 700 บาท

     หากเป็นโรงพยาบาลเอกชน จะจ่ายให้ดังนี้

      –  ผู้ป่วยนอก (กรณีที่ไม่เข้าตามโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ)   สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์  เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,000 บาท

          ตรวจสอบเอกสารและขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่นี่…?

เกาหลี,ซงจุงกิ ,Song Joong Ki,บัตรเครดิต--สินเชื่อ-โอนหนี้,ธนาคาร
http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/ธนาคาร-สถาบันการเงิน-บัตรเครดิต-สินเชื่อบุคคล-โอนหนี้.png
http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/ฉุกเฉิน-เงิน-สินเชื่อ-ธนาคาร-บัตรเครดิต-เงินสด.png
http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/บริการ-บัตรเครดิต-สินเชื่อ-เงิน-หวย-เลข-ดวง-พริตตี้-1.gif
http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/บัตรเครดิต-สินเชื่อ-โอนหนี้-ธนาคาร-.png
http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/โอนหนี้-บัตรเครดิต-เงิน-ธนาคาร.png
http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/พริตตี้-บัตรเครดิต-สินเชื่อบุคคล-โอนหนี้.png
http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/หัวใจ-การบริการ-บัตรเครดิต-สินเชื่อ-โอนหนี้-บัตรกดเงิน.gif
ธนาคาร-สถาบันการเงิน-บัตรเครดิต-สินเชื่อบุคคล-โอนหนี้
เงินด่วน ธนาคาร สินเชื่อ โอนหนี้ เงิน
"แชร์นะค่ะ"